گوگرد زدایی از زغال سنگهای کک شو طبس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران

3 استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران

4 استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

5 گروه زمین شناسی ،واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ،مشهد،ایران

چکیده

گوگرد به صورت معدنی و آلی در زغال سنگها وجود دارد و یکی از مهمترین عناصر مزاحم در صنعت فولاد سازی است . بالا بودن درصد گوگرد موجود در زغال سنگهای طبس به عنوان یک عنصر آلاینده و مضر مطرح می باشد. گوگرد علاوه بر کاهش راندمان تولید در کارخانه های کک سازی ، باعث آلودگی محیط زیست می گردد. بررسی کاهش میزان گوگود به روشهای فیزیکی مانند شناور ساز یکی از اهداف این نوشتار ا ست. بررسی نمونه های زغالی در روش شناور سازی و فاکتور های موثر درافزایش راندمان جداسازی گوگرد مورد بررسی قرار می گیرد . عواملی همچون میزان خاکستر ،تاثیرکلکتورها و کف سازه ها و وی‍ژگیهای مکانیکی و شرایط سلولهای شناور سازی مد نظر قرار دارد. مقدار کلکتور و مقدار کف کننده و درصد پالپ و زمان ماند متغیرهایی هستند که در زمینه کاهش گوگرد زغال سنگ در روش فلوتاسیون موثر می باشند.با افزایش مقدار کلکتور نفت سفید، مقدار بازیافت و میزان کاهش گوگرد پیریتی با یک روند آرام افزایش می یابد. افزایش یا کاهش بیش از حد دور موتور، میزان گوگردزدایی را کم می کند. افزایش درصد پالپ بر روی کاهش گوگرد و کاهش خاکستر  درصد بازیافت را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها