مخاطرات زیست‌محیطی نخاله‌های ساختمانی ناشی از زمین‌‌لرزه در حاشیه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران

چکیده

در صورت وقوع مخاطره زیست‌محیطی زمین‌لرزه، ساختمان‌های بتن آرمه شهر تهران علاوه بر تخریب و وارد نمودن زیان‌های جانی و مالی ‌گسترده، تولید نخاله‌های ساختمانی وانبوه آوار را در پی خواهند داشت. دپوی این آوارها مخاطرات ثانویه بوجود خواهد آورد .در این پژوهش به تحلیل قابلیت اطمینان در 110 ساختمان بتنی در حال اجرا در منطقه یک شهر تهران با فرض متغیر بودن مقاومت فشاری بتن و مقاومت تسلیمی میلگرد پرداخته شده است.این بررسی عملکرد اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای در دو سیستم مورد استفاده متداول یعنی قاب خمشی و قاب خمشی همراه با دیوار برشی را مورد مقایسه قرار داده است. در نتایج بدست آمده از داده‌های میدانی و تست غیرمخرب (دوستار محیط‌زیست) مشخص گردید میانگین مقاومت بتن اجراشده در تیر و ستون‌های مورد مطالعه از مقاومت مشخصه کمتر است و این مورد در دیوارهای برشی اندکی بالاتر می‌باشد. نیز در تمامی میلگردهای آزمایش شده میانگین مقاومت تسلیم از مقاومت اسمی بالاتر بوده است. در خصوص عملکرد لرزه‌ای، سازه دیوار برشی دارای جابجایی کلی و نسبی کمتری از سازه قاب خمشی است. نتایج تحلیل قابلیت اعتماد نشان داد استفاده از سیستم دیوار برشی بجای قاب خمشی می‌تواند باعث کاهش بروز آسیب در اجزای غیرسازه‌ای و متعاقباً کاهش تولید نخاله‌های ساختمانی و حفظ محیط‌زیست گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها