دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، تیر 1393 
7. ارزیابی دوره های فعالیت پاره های گسل گیو با استفاده از تراورتن های همزاد با زمین لرزه

صفحه 99-112

معصومه زمانی؛ محمد مهدی خطیب؛ غلامرضا میراب شبستری؛ محسن علی آبادی