دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، بهار 1393 
8. مدلسازی مستقیم در محاسبه سرعت لرزه‌ای بدون حل معادله آیکونال

صفحه 103-120

فرحناز فتوحی کاوکانی؛ محمد علی ریاحی؛ ناصر کشاورز؛ غلامرضا کرمعلی