دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، دی 1393 
1. اندازه گیری و پایش فلزات سنگین در رودخانه دره مراد بیک همدان

صفحه 7-14

شهرام صادقی؛ محمد حسین ساقی؛ محمد تقی صمدی؛ زین العابدین یحیی پور