دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، تیر 1391 
1. هیدروژئوشیمی و اثرات زیست محیطی چشمههای آبگرم گوگردی دالکی

صفحه 1-16

زهرا بوسلیک؛ نصراله کلانتری؛ محمدرضا کشاورزی؛ زینب احمدنژاد