دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، مهر 1391 
6. محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در میدان کیش

صفحه 65-73

مریم پیروی؛ محمدرضا کمالی؛ حسین رحیم پور بناب