دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، دی 1391 
پتروژنز گرانیتهای پرآلومین به شدت تفریق یافته کوه گبری، خاور رفسنجان

صفحه 33-48

زهرا عابدپور؛ سید محمد هاشم امامی؛ جمال سید طراح؛ الهام شاه حسینی


ارزیابی ریخت زمین ساخت تاقدیس های منطقه قیر و کارزین )جنوب شرق شیراز

صفحه 57-70

اسما طالبی؛ محمد علی گنجویان؛ علی مفاخریان؛ ضیاءالدین هاشمی؛ مهدی رمضانی


ارزیابی کیفی آب های زیرزمینی چاه های بهره برداری دشت اردبیل

صفحه 71-82

ابراهیم فتائی؛ سمیه ندایی گیلارلو؛ نسیم سیدصادقیان؛ سیدتقی سیدصفویان؛ رامین صادقی