دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، زمستان 1391 
2. تاثیر جریان هیدرودینامیک در کج شدگی سطح تماس نفت - آب مخزن آهکی سروک در میدان سیوند، خلیج فارس

صفحه 19-32

ماهرخ فرود؛ محمدرضا کمالی؛ علی سلگی؛ علی صنوبر؛ پوران نظریان سامانی


3. پتروژنز گرانیتهای پرآلومین به شدت تفریق یافته کوه گبری، خاور رفسنجان

صفحه 33-48

زهرا عابدپور؛ سید محمد هاشم امامی؛ جمال سید طراح؛ الهام شاه حسینی


5. ارزیابی ریخت زمین ساخت تاقدیس های منطقه قیر و کارزین )جنوب شرق شیراز

صفحه 57-70

اسما طالبی؛ محمد علی گنجویان؛ علی مفاخریان؛ ضیاءالدین هاشمی؛ مهدی رمضانی


6. ارزیابی کیفی آب های زیرزمینی چاه های بهره برداری دشت اردبیل

صفحه 71-82

ابراهیم فتائی؛ سمیه ندایی گیلارلو؛ نسیم سیدصادقیان؛ سیدتقی سیدصفویان؛ رامین صادقی