دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، فروردین 1386 
3. بررسی اثر گسل شازند در زمین ساخت فعال منطقه گلپایگان

صفحه 21-30

علیرضا ندیمی؛ حمید ثمری؛ علی محمد رجبی؛ سیدجواد طباطبایی