دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، تیر 1390 
2. بررسی توانایی پالایش گیاهان آبزی شمال خوزستان جهت کاهش آرسنیک از محیط

صفحه 23-32

علی شیر افروس؛ عبدالمجید لیاقت؛ محمد منشوری؛ ابراهیم پذیرا؛ حسین صدقی


6. مطالعات پتروگرافی و مینرالوگرافی در محدوده اکتشافی کهنگ

صفحه 69-78

مریم فرمهینی فراهانی؛ احمد خاکزاد؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ محمد هاشم امامی؛ ایرج رسا