دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، پاییز 1390 
1. لرزه زمین ساخت و برآورد خطر زمین لرزه ساختگاه سد خرسان 1-5

صفحه 7-20

محسن پور کرمانی؛ احمد ادیب؛ ناصر احمدی کمیجانی؛ اعظم لباف خانیکی