دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، زمستان 1390 
1. حرکات راستالغز و ساختارهای مرتبط با گسل شازند

صفحه 7-20

محمدرضا صابری؛ محسن پورکرمانی؛ علیرضا ندیمی؛ سهیلا بوذری


2. تعیین ذخیره اسکارن پلی متال و طلای نشانه معدنی عشوند، نهاوند

صفحه 21-34

سیده طیبه غفاری هاشمی؛ محمد یزدی؛ محمد فودازی؛ امین تقی لو؛ مهرداد موحدی


3. بررس یم ی زان تغییرات یخچال طبیعی یخار دماوند با استفاده از RSوGI

صفحه 35-44

سعیده فخاری؛ فتح االله نادری؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی


4. میکروبیواستراتیگرافی نهشته های سازند آسماری در برش کوه دراک دشت شیراز

صفحه 45-56

خسرو خسرو تهرانی؛ فریده کشانی؛ مسیح افقه؛ معصومه احمدی