دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، تابستان 1389 
1. بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین منطقه سیاه جنگل – سرکهنو

صفحه 1-10

غزل حاج نجفی؛ محمد رضا جعفری؛ محمود الماسیان؛ مهدی هوشیار


3. بررسی کاهش نفوذ پذیری زهکش سازه های فروشویی توده ای در اثر عامل شیمیایی

صفحه 25-32

آرش رزم خواه؛ مهران قلی نژاد؛ مهدی امینی؛ احمد حکمت روش


7. پترولوژی، و ژئوشیمی دایکهای دیابازی منفرد در افیولیت شمال نائین

صفحه 75-86

محمد فودازی؛ محمد هاشم امامی؛ سلیمان علایی مهابادی