دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، مهر 1389 
1. فعالیتهای ماگمایی گرانیتوئیدهای نوع I در شرق-شمال شرق تفرش

صفحه 1-14

شیوا انصاری؛ محمد هاشم امامی؛ مجید قادری؛ خسرو خسرو تهرانی


5. میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند قم در منطقه خورآباد -ورجون

صفحه 51-62

کیوان خاکسار؛ معصومه سهرابی ملا یوسفی؛ سعید رحمانیان