دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، زمستان 1389 
1. استفاده از باطله های گرانیتی در ترکیب بدنه های سرامیکی

صفحه 1-12

سید امیر راستی الحسینی؛ حمید عبدلی؛ سعید باغشاهی؛ اسماعیل درویشی