دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، فروردین 1388 
1. مطالعات رسوب شناسی و روند تغییرات اندازه ذرات به طرف پایین دست و تعیین معادله دبی- رسوب حوضه آبریز جاجرود

صفحه 7-26

فرج االله فیاضی؛ نیما نظام وفا؛ خلیل رضایی؛ ندا نوروزی؛ فائزه بوربوری؛ محمد نخعی


3. تکتونیک نمک حوضه گرمسار )شمال ایران مرکزی

صفحه 45-56

محسن پورکرمانی؛ مهدی نظری زاده؛ محمدعلی قربانی


5. کانیسازی آهن در آنومالی شرقی سنگان، شمال شرق ایران

صفحه 71-84

محمد یزدی؛ مهرداد بهزادی؛ مهدی حاجی علی