دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تیر 1388 
5. تعیین شدت آسیبپذیری لرزهای سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 49-60

همایون خوشروان؛ جواد ملک؛ حامد بریمانی؛ احمد هاشمی