دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، مهر 1388 
7. بررسی علل آبدهی مخزن آسماری در چاههای میدان نفتی دورود

صفحه 83-96

اصغر قبادی دیزجیکان؛ جعفر آلی؛ محمدرضا رجلی؛ زینب عالیشوندی


8. بررسی غلظت نیترات و نیتریت در آب چاههای روستاهای شهر ساری

صفحه 97-105

محمد علی ززولی؛ اسمعیل قهرمانی؛ مهدی قربانیان اله آباد؛ پگاه بهمنی؛ کبری ذبیح زاده