دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، دی 1388 
1. بررسی ژنزآمفیبولیت های بنه شورو در پشته گلمنده )ساغند- ایران مرکزی

صفحه 7-24

آرش گورابجیری پور؛ عبدالرحیم هوشمند زاده؛ خسرو خسروتهرانی؛ محمد هاشم امامی


5. پالینوفاسیس و محیط دیرینه سازند گورپی در برش خرامه

صفحه 61-74

نرگس خوش خبر؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ معصومه سهرابی ملایوسفی


8. افت سطح آب زیر زمینی و فرونشت زمین در دشت مشهد

صفحه 107-107

جعفر رهنما راد؛ فریدون خسروی؛ راحله فرهنگ