دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، تابستان 1387 
1. ریخت زمین ساخت و ارزیابی فعالیت گسل آوهبنان از طریق محاسبه شاخصهای زمین ریختی

صفحه 1-17

امیر شفیعی بافتی؛ محسن پورآرمانی؛ مجید شاهپسند زاده؛ فرناز ایرانمنش


6. نقش سازندهای زمینشناسی بر آیفیت آبهای زیرزمینی شمال شهر خرم آباد

صفحه 71-84

سیامک بهاروند؛ احمد ادیب؛ احمد احمدی خلجی؛ مصطفی یوسفی راد