دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، زمستان 1387 
1. مدلسازی رفتار عیار آهن کانسار آنومالی 12Aدر منطقه بافق، ایران مرکزی

صفحه 7-14

حسن مدنی؛ حسین حسنی؛ مرضیه شادمان خاکستر؛ سعید سلطانی محمدی


8. مکان یابی عرصه های مناسب استقرار صنعت در استان قزوین

صفحه 85-97

صبا رضا سلطانی؛ سید مسعود منوری؛ میترا توکل