دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، بهار 1392 
1. پردازش داده های اکتشافی زرشوران و طراحی شکل توده و تعیین ذخیره

صفحه 7-26

آرش گورابجیری پور؛ بهرام ابوالقاسمی؛ علیرضا نجفی؛ مهناز طاهری