دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، تابستان 1392 
3. ارزیابی توان زیست محیطی شهر نیر جهت توسعه شهری

صفحه 41-50

اکرم اوجاقی؛ ابراهیم فتائی؛ مقصود خیام


4. پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی ماگماتیسم نهایی سبلان

صفحه 51-68

مهناز فتح الهی؛ محمدهاشم امامی0؛ منیره خیرخواه