دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، پاییز 1392 
1. پیش بینی نشست زمین ناشی از حفاری مکانیزه در تونل متروی تهران

صفحه 7-14

سعید حسینی؛ کورش شهریار؛ مسعود منجزی؛ محمدرضا بیطرفان


2. نقش عوامل ساختاری در اکتشاف کانسارهای مس پورفیری(بخش شمالی دهج-ساردوئیه)

صفحه 15-24

حسن علیزاده؛ مهران آرین؛ محمد لطفی؛ منوچهر قرشی؛ منصور قربانی


4. الگوی ساختاری و لرزه خیزی جنوب قم

صفحه 35-44

محسن پورکرمانی؛ مهدی نظری زاده؛ روح اله ندری؛ علی سلگی؛ محمد محجل


5. تعیین کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از مدل استنتاج فازی ممدانی

صفحه 45-54

میثم ودیعتی؛ محمد نخعی؛ وهاب امیری امرایی؛ علی میر عربی


6. زیست چینه شناسی و میکروفاسیس سازند سروک در چاه X-01 میدان نفتی بهرگانسر،خلیج فارس

صفحه 55-68

کیانا کیا رستمی؛ سید حمید وزیری؛ معصومه سهرابی ملایوسفی؛ بیژن نوری