دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1392 
4. بررسی روند تغییرات کیفیت آب قنوات فعال شهرستان تفت

صفحه 55-68

سیما سلمه نژاد؛ محمد حسن احرامپوش؛ سید احمد میرباقری؛ امیر حسین جاوید