دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، خرداد 1398، صفحه 1-77 
4. بررسی تغییرات هیدروژئوشیمی آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت همدان-بهار

صفحه 33-47

سجاد فاضل توسل؛ علی احمدی؛ مصطفی صفری کمیل؛ رضا دهقانی