دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، شهریور 1398، صفحه 1-70 
6. براورد رواناب با استفاده از استنتاج عصبی فازی و رگرسیون درحوضه ی آبریز دز

صفحه 57-68

غزاله احمدیان احمدآباد؛ محمود ذاکری نیری؛ صابر معظمی گودرزی