دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، آذر 1398، صفحه 1-100 
شناسایی مناطق تغذیه و تخلیه آبخوان دشت قروه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 39-51

امیر زارعی؛ آزاده نکوئی اصفهانی؛ ابراهیم نوروزی؛ وحید کاکا پور؛ سیروان زارعی