دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 1-100 
1. ارزیابی و ارائه راهکار جهت کاهش فلزات سنگین آب زیرزمینی دشت گرمسار

صفحه 1-14

مسلم سلطانیان؛ حسین حسن پور درویشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ محمد نصری


5. گوگرد زدایی از زغال سنگهای کک شو طبس

صفحه 59-67

مسلم سلطانیان؛ حسین حسن پور درویشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ محمد نصری؛ سید محمد هاشمی