دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، بهار 1395 
4. نقش دیاپیریسم بر تکامل چینه‌ای حوضه رسوبی گنبد نمکی منگرک (جنوب غرب فیروزآباد)

صفحه 53-68

آناهیتا کی نژاد؛ قیس بدخشان ممتاز؛ مسلم قوام آبادی؛ زهرا رضایی شاهزاده علی اکبری