دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، شهریور 1396، صفحه 1-103 
1. پیش بینی تغییرات برخی متغیرهای اقلیمی حوضه آبخیز دره رود ارس طی دهه های آتی با استفاده از مدلهای تغییر

صفحه 1-13

ابراهیم فتائی؛ علی عزیزی؛ سیدتقی سید صفویان؛ علی اکبر ایمانی؛ اکرم اوجاقی؛ حبیب فرهادی


5. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه گاماسیاب نهاوند

صفحه 71-84

مریم صالح؛ محسن رضایی؛ عطا شاکری؛ اشکان جهانداری