دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 1-109 
5. مدیریت زیست محیطی منابع آب روستاهای شهرستان رباط کریم

صفحه 49-62

نوشین معصومی بوسجین؛ رضا ارجمندی؛ مجتبی صیادی