دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، اسفند 1396، صفحه 1-112 
3. مقایسه روش‌های ارزیابی خطر زمین‌لرزه، مطالعه موردی گستره دشت‌بیاض

صفحه 31-44

اکبر ایران‌نژاد پاریزی؛ مجید نعمتی؛ وحید جعفری؛ نجمه سیفی