دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 1-100