دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، اسفند 1397 
4. بررسی و شناسایی منابع و متغیرهای آلاینده آب رودخانه کرج در محدوده اسلامشهر

صفحه 39-48

مریم خدابخشی؛ فرح ناز کریم زاده؛ بهنوش خوش منش؛ افشار ضیاء ظریفی