دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 1-110 
3. مطالعه آلتراسیونهای کانسارآهن با روش سنجش از دور در منطقه کامو (میمه- اصفهان)

صفحه 25-46

جهانگیر اسماعیلی؛ احمد خاکزاد؛ مهرداد بهزادی؛ منصور وثوقی عابدی