راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله

مجله زمین شناسی محیط زیست پذیرای چاپ مقالاتی است که نتایج پژوهش‌های بنیادی و کاربردی دررشته های زمین شناسی، محیط زیست، معدن و علوم وابسته در آن گنجانده شده و قبلاً در هیچ یک از نشریات علمی در نوبت چاپ قرار نگرفته باشد. لازم است کلیه مقالات بر اساس چارچوب قید شده تنظیم و ارسال شود. مقالات دریافتی پس از بررسی توسط داوران و تایید کیفیت علمی– پژوهش، در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت. ارسال مقاله از طریق پست الکترونیکی مجله به آدرس geo-journal@iiau.ac.ir امکان پذیر  می باشد.

 

نحوه تدوین مقاله

1- مقاله با استفاده از نرم افزار  Wordو با قلمB Lotus برای متن فارسی وTimes New Roman برای انگلیسی به صورت دو ستونی تایپ شود.

2-‌ ‌حاشیه مقالات (بالا، پائین، چپ وراست) 5/2سانتیمتر، فاصله خطوط از هم 9/0 و فاصله ستون ها در وسط 1سانتیمتر تنظیم گردد.

3- چکیده فارسی و انگلیسی مقاله به صورت یک ستونی تایپ شود.

 4- عنوان مقاله در وسط صفحه با اندازهBold, 18 pt تایپ و بعداز عنوان یک خط خالی گذاشته شود.

5- اسم یا اسامی نویسندگان و محل کار آن ها با اندازه Bold 12 pt)) و در وسط تایپ شود. نام دانشگاه، موسسه یا محل اشتغال نویسندگان در وسط به ترتیب گذاری وبا اندازه 10pt تایپ گردد.

6- متن چکیده با اندازه Bold 10 pt)) بعد با یک خط فاصله از چکیده واژگان کلیدی(4 تا 6 واژه) نوشته شود.

7- چکیده مقاله باید شرح مختصری از محتویات نوشتار، بیان مسئله، هدف، روش پژوهش ونکته های مهم نتیجه نوشتار را داشته حداقل 200 و حداکثر از 250 کلمه تشکیل شده باشد.

8- بعد از منابع در صفحه ای جداگانه به صورت یک ستونی عنوان مقاله به انگلیسیBold 18 pt)) و نویسندگان  (12pt) ومعادل انگلیسی چکیده با اندازه 10pt همراه با واژگان کلیدی آورده شود.

9- متن مقاله با اندازه   12ptو تیترهای فرعی مقاله از قبیل مقدمه و غیره با اندازهBold, 12pt  و در بالای اول سطر متن تایپ شود. متن مقاله به ترتیب شامل مقدمه، روش تحقیق، نتایج، بحث، نتیجه گیری، (در صورت نیاز تشکر و قدر دانی) و منابع باشد.

10- عنوان جداول وزیر نویس اشکال با اندازهBold 11 pt)) در وسط بالای جدول یا زیر شکل درج شود.

11- اشکال طوری ترسیم وطراحی شوند، که کلیه حروف وعلائم با چشم غیر مسلح قرائت شوند. جداول در مقالات فارسی راست به چپ ودر مقالات انگلیسی چپ به راست تنظیم شوند.

12- در انتهای سمت راست علائم وروابط ریاضی به ترتیب شماره گذاری داخل پرانتز انجام شود.

مثال : رابطه (2)                            h(x,z)=z0+cx

13- منابع ذکر شده در داخل متن می بایست با نام نویسنده و سال انتشار داخل پرانتز مشخص شوند. منابع انگلیسی به زبان انگلیسی با اندازه 10pt  ومنابع فارسی به زبان فارسی با اندازه 11pt نگاشته شود.

14- فهرست منابع فارسی و لاتین در انتهای متن بدون شماره وبه ترتیب حروف الفبا به صورت زیرمرتب گردد.

 

-امامی، م.ه.، حاجی زاده، پ.، (1388)، "پترولوژی وپتروگرافی سنگهای آتشفشانی کواترنری شمال شرق ورزقان"، فصلنامه زمین شناسی محیط زیست، شماره 2، ص 1-13.

 

-Abedini , A., Calagari , A.A., Hadjalilu ,B., (2008), "Geological-mineralogical characteristise and trase elements geochemistry in Aghajari bauxite deposit, south of Shahindezh, NW of Iran",Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy16,pp327-341.