اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ناصر عبادتی

زمین شناسی ساختمانی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

ebadatiyahoo.com

سردبیر

سید محمود فاطمی عقدا

مهندسی حفاظت محیط زیست سر دبیر

m.fatemikhu.ac.ir

مدیر داخلی

معصومه سهرابی ملا یوسفی

دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی دانشیار

sohrabi.miiau.ac.ir

دبیر تخصصی

شیوا انصاری

عضو هیات علمی گروه زمین شناسی/ دانشکده علوم پایه/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

ansari.shivayahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمد هاشم امامی

پترولوژی اعضای هیات تحریریه

hashememamiyahoo.com

محمد یزدی

زمینن شناسی اقتصادی استاد

yazdisbu.ac.ir

محسن پور کرمانی

زمین شناسی ساختمانی عضو هیات تحریریه

poorkermanigmial.com

محمد یاری

شیمی آلی عضو هیات تحریریه

yarigimal.com

مسعود منجزی

مهندسی معدن دانشیار

m.monjezigmail.com

امیر حسام حسنی

مهندسی معدن عضو هیات تحریریه

a.h.hasanigmail.com