فصلنامه زمین شناسی محیط زیست (GEO) - واژه نامه اختصاصی